Корзина
Нет отзывов, добавить
Контакты
ТОВ НВП ПЛАДА аффинаж драгоценных металлов
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380954593510
УкраинаДнепропетровская областьДнепрвул. Академіка Янгеля, 38

Методические рекомендации по учету драгоценных металлов

Методические рекомендации по учету драгоценных металлов

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15 вересня 2015 року № 780

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення танапівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять

 

Вiдповiдно до частини другої статтi 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними» та  , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07 липня 2015 року за № 793/27238,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичнi рекомендацiї щодо облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення танапiвдорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що їх мiстять, що додаються.

2. Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба) (Юрик І. І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Макеєву О. Л.

Мiнiстр 
Н. Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 
15 вересня 2015 року № 780

Методичнi рекомендацiї щодо облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що їх мiстять

І. Загальнi положення

1.1. Методичнi рекомендацiї застосовуються юридичними особами усiх форм власностi та фiзичними особами — пiдприємцями (далi — суб’єкти), якi здiйснюють операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням органогенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням (далi — дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння), для розробки та затвердження суб’єктами внутрiшнiх iнструкцiй щодо облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виробiв з них та матерiалiв, що їх мiстять.

1.2. Термiни та поняття у цих Методичних рекомендацiях вживаються в таких значеннях:

багатокристальнi iнструменти з природних алмазiв — алмазнi вiдрiзнi круги, сегменти вiд вiдрiзних кругiв, круги алмазнi шлiфувальнi для оптико-механiчного виробництва, алмазнi олiвцi для правлення шлiфувальних абразивних кругiв, алмазнi бруски i ролики для правлення абразивних кругiв, алмазнi фрези, зенкери, кiльцевi свердла, притири, буровi алмазнi коронки i розширювачi, алмазнi долота i буровi головки;

брухт iз вмiстом дорогоцiнних металiв — деталi, вузли, вироби та матерiали, що стали непридатними чи втратили експлуатацiйну цiннiсть i мiстять дорогоцiннi метали у будь-якому виглядi;

вiдправник — суб’єкт, який передає брухт та вiдходи iншим суб’єктам;

вiдходи iз вмiстом дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння — технологiчнi вiдходи виробництва або виробничий брак, якi мiстять дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння;

лiгатура — сумарна маса всiх компонентiв (крiм основного) сплаву i визначуваних домiшок (тобто масова частка домiшок у сплавI);

маса в лiгатурi — загальна маса сплаву;

маса дорогоцiнного металу в чистотi — маса хiмiчно чистого дорогоцiнного металу без домiшок у сплавi або в iнших сполуках, брухтi та вiдходах;

маса нетто — загальна маса речовини (матерiалу, виробу, брухту тощо);

одержання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння — набуття у власнiсть, приймання на комiсiю або пiд заставу, скуповування, приймання на вiдповiдальне зберiгання або на умовах давальницької сировини для виготовлення виробiв або переробки дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

одержувач — суб’єкт, який отримує брухт та вiдходи вiд iнших суб’єктiв для подальшої первинної обробки або переробки;

однокристальнi iнструменти з природних алмазiв — алмазнi рiзцi i вставки, склорiзи, вигладжувачi, алмази в оправi i алмазнi голки для правлення рiзьбошлiфувальних абразивних кругiв, голки гравернi, наконечники до приладiв для вимiрювання твердостi, алмазнi наконечники для контрольно-вимiрювальних приладiв (лiнiйних розмiрiв та шорсткостi поверхнI), компенсатори, волоки, фiль’єри, дюзи тощо;

ювелiрний вирiб з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння — вирiб культурно-побутового призначення з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

Іншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Законi України «Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними».

IІ. Загальнi вимоги до облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

2.1. Органiзацiя облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння має забезпечити контроль за їхнiм рухом на всiх стадiях та операцiях технологiчних, виробничих та iнших процесiв, пов’язаних з переробкою, обробкою, використанням, застосуванням, витрачанням i реалiзацiєю дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

2.2. Облiк дорогоцiнних металiв органiзовується суб’єктами вiдповiдно до затверджених ними схем руху дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

2.3. Для забезпечення контролю за використанням, цiльовим призначенням, витрачанням в межах норм витрат, а також за зберiганням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння на кожнiй стадiї технологiчного процесу виготовлення продукцiї або її реалiзацiї за кожною матерiально вiдповiдальною особою, кожним мiсцем зберiгання органiзовується оперативний облiк. Данi оперативного облiку використовуються в бухгалтерському облiку.

Органiзацiю оперативного облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння забезпечують керiвник та головний бухгалтер (бухгалтер) суб’єкта, виконання вимог щодо оперативного облiку у структурних пiдроздiлах забезпечують керiвники цих пiдроздiлiв.

2.4. Облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, а також виробiв iз їх вмiстом у всiх мiсцях використання, реалiзацiї та зберiгання здiйснюється в облiкових регiстрах.

Книги, журнали, iншi документи, в яких ведеться облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, ще до початку записiв мають бути пронумерованi, прошнурованi, пiдписанi керiвником суб’єкта або iншою уповноваженою особою i скрiпленi печаткою суб’єкта (за наявностI).

Книги, журнали, iншi документи, в яких ведеться облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, мають мiстити всi необхiднi реквiзити дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, визначенi в пунктi 2.5 цього роздiлу, дату їх видачi в роботу та дату повернення виготовлених деталей, виробiв та вiдходiв до мiсць зберiгання та iншi реквiзити, необхiднi для ведення облiку.

Облiк може вестися в електронному виглядi. Засади ведення електронного документообiгу та використання електронних документiв встановлено  . Вiдповiдно до  , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 червня 1995 року за № 168/704, первиннi документи, створенi в електронному виглядi, застосовуються в бухгалтерському облiку за умови дотримання вимог законодавства про електроннi документи та електронний документообiг.

Строки зберiгання облiкових та звiтних документiв, у тому числi документiв оперативного облiку, визначаються внутрiшньою iнструкцiєю суб’єкта, але не можуть бути менше строкiв, встановлених законодавством України для зберiгання бухгалтерської документацiї.

2.5. Облiк дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння i виробiв з них ведеться за кожною номенклатурно-облiковою позицiєю з вiдображенням таких реквiзитiв:

1) для дорогоцiнних металiв i виробiв з ними або з них (крiм ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння):

назва дорогоцiнного металу (основного металу в сплавI);

назва виробу (зливки, проволока, прокат тощо);

розмiр напiвфабрикату (ширина, товщина, дiаметр, об’єм тощо);

проба або масова частка дорогоцiнних металiв у розчинi, зливку тощо;

марка сплаву;

маса в лiгатурi або маса нетто;

маса дорогоцiнного металу в чистотi;

кiлькiсть (за необхiдностI);

номер партiї або шифр виробу (за необхiдностI);

2) для дорогоцiнного камiння:

назва;

група, пiдгрупа;

якiсть, характеристика камiння;

форма огранування;

кiлькiсть у штуках;

маса в каратах;

маса у грамах (для дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння);

3) для ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння:

назва дорогоцiнного металу (основного металу в сплавI);

назва виробу;

проба;

маса в лiгатурi;

маса дорогоцiнного металу в чистотi;

кiлькiсть (штук/пар);

назва вставки дорогоцiнного камiння;

якiсть, характеристика дорогоцiнного камiння;

форма огранування дорогоцiнного камiння;

кiлькiсть у штуках дорогоцiнного камiння;

маса в каратах дорогоцiнного камiння;

маса у грамах (для дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння);

маса вставки з недорогоцiнних металiв i недорогоцiнного камiння;

номер партiї або шифр виробу (за потреби).

2.6. Одиницi вимiру реквiзитiв, зазначених у пунктi 2.5 цього роздiлу, зазначаються вiдповiдно до вимог ДСТУ 3651.0-97 «Метрологiя. Одиницi фiзичних величин. Основнi одиницi фiзичних величин мiжнародної системи одиниць. Основнi положення, назви та позначення» та ДСТУ 3651.1-97 «Метрологiя. Одиницi фiзичних величин. Похiднi одиницi фiзичних величин мiжнародної системи одиниць та позасистемнi одиницi. Основнi поняття, назви та позначення» або iнших нормативних документiв, нормативно-правових актiв з питань державного пробiрного контролю.

2.7. Запис в облiкових регiстрах дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння i виробiв з них здiйснюється вiдповiдальними особами суб’єкта на пiдставi актiв приймання, прибуткових ордерiв, лiмiтних карт, приймально-здавальних накладних, актiв на використання або вибуття iнструменту, обладнання, лабораторного посуду, приладiв, актiв на оприбуткування зiбраних вiдходiв i брухту та iншої первинної бухгалтерської, супровiдної i технiчної документацiї, яка належним чином оформлена.

2.8. Запис операцiй щодо надходження i вiдпуску дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння i виробiв здiйснюється пiсля виконання кожної операцiї. Маса дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння вiдображається в документах бухгалтерського облiку у точнiй вiдповiдностi з вихiдними даними первинної документацiї, хiмiчних аналiзiв та показаннями ваг чи iнших вимiрювальних приладiв.

2.9. Передача дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, а також виробiв i вiдходiв з їх вмiстом мiж матерiально вiдповiдальними особами здiйснюється тiльки з оформленням приймально-здавальних накладних, в яких обов’язково зазначаються кiлькiсть i маса цiнностей.

2.10. Видача цiнностей з мiсця зберiгання для виконання роботи здiйснюється пiд особисту вiдповiдальнiсть виконавця. Списання цiнностей з матерiально вiдповiдальної особи здiйснюється пiсля передачi iншiй матерiально вiдповiдальнiй особi деталей, виробiв та залишкiв дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння у виглядi сировини, напiвфабрикатiв i вiдходiв, зношеного, затупленого, поламаного iнструменту тощо.

Фактичнi втрати дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння визначаються як рiзниця мiж масою їх перед виконанням робiт i масою у готових деталях, виробах, зданих залишках i вiдходах, у тому числi за результатами аналiзiв.

Деталi, заготовки, напiвфабрикати з дорогоцiнних металiв, їх сплавiв i сполук пiдлягають зважуванню i враховуються за кiлькiстю i масою до їх фактичного використання у виробництвi; дорогоцiннi метали у розчинах враховуються за об’ємом розчину i концентрацiєю дорогоцiнних металiв, яка визначається хiмiчними аналiзами.

2.11. Облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що знаходяться у матерiально вiдповiдальної особи, ведеться в журналах, роздавальних вiдомостях, маршрутних листах, особових рахунках, iнших документах, в яких зазначаються всi необхiднi реквiзити облiкових дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дата видачi i здачi їх у мiсця зберiгання.

2.12. Вiдповiднi служби, призначенi наказом суб’єкта, не рiдше одного разу на квартал проводять на мiсцях перевiрку правильностi ведення облiку, пiдтверджуючи це своїм пiдписом на документах.

2.13. Дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, якi використовуються суб’єктами у процесi виробництва (виготовлення), витрачаються у межах затверджених норм витрат. Норми витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння розробляються та затверджуються суб’єктами виходячи з умов органiзацiї власного виробництва, особливостей технологiчного процесу i порядку руху дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

2.14. Норми витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння мають такi складовi:

кориснi (чистI) витрати на готову продукцiю;

поворотнi вiдходи;

безповоротнi втрати.

Зведенi норми витрат дорогоцiнних металiв затверджуються у грамах на одиницю виготовленої продукцiї iз зазначенням витрат на вирiб, вiдходiв та втрат.

Для виробництва ювелiрних виробiв суб’єктом можуть затверджуватись тiльки норми втрат дорогоцiнних металiв (безповоротних втрат та поворотних вiдходiв).

Норми витрат солей та кислот дорогоцiнних металiв затверджуються в масi солей та кислот, за винятком випадкiв, коли дорогоцiннi метали, якi в них мiстяться, витрачаються для покриття виробiв гальванiчним методом. У такому разi норми затверджуються у перерахунку на масу дорогоцiнного металу в чистотi.

2.15. Зведенi норми витрат алмазiв на виготовлення алмазних iнструментiв затверджуються на одиницю продукцiї iз зазначенням витрат на вироби, вiдходи та втрати.

Зведенi норми витрат алмазiв при використаннi алмазних iнструментiв затверджуються в перерахунку на одиницю виконаної роботи.

2.16. При виготовленнi продукцiї з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, отриманих на умовах давальницької сировини, норми витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння розробляються суб’єктом з урахуванням власної технологiї та погоджуються iз замовником.

Витрачання отриманих на умовах давальницької сировини дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння можливе без затверджених норм витрат, якщо у договорi (контрактI) встановленi iншi критерiї використання (коефiцiєнт валютної ефективностi, виходу придатної продукцiї тощо).

2.17. Подетальнi або пооперацiйнi норми витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, якi складають зведену норму витрат на продукцiю, доводяться суб’єктом до вiдповiдних структурних пiдроздiлiв (цехiв, вiддiлiв, дiльниць, бригад, лабораторiй тощо), а до бухгалтерiї, крiм того, — зведенi норми витрат на продукцiю.

2.18. Зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння органiзовується таким чином, щоб забезпечити повне збереження їх вiд розкрадання, пожеж, псування, змiни фiзичного та/або хiмiчного стану та маси в мiсцях зберiгання, використання, транспортування та реалiзацiї.

ІІІ. Зважування дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

3.1. Примiщення, де отримують i видають дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння, забезпечуються вагами, гирями та iншими засобами вимiрювальної технiки iз метрологiчними характеристиками, якi повиннi пройти повiрку або метрологiчну атестацiю в територiальних органах, уповноважених (акредитованих) на її проведення, та мати чинне свiдоцтво про повiрку робочого засобу вимiрювальної технiки.

3.2. Похибка визначення (зважування та облiку) маси дорогоцiнних металiв не бiльше нiж:

1) золота, платини, металiв платинової групи у виглядi, сировини, напiвфабрикатiв, виробiв, брухту i вiдходiв:

± 0,01 г — для маси не бiльше 1 кг;

± 0,1 г — для маси бiльше 1 кг до 10 кг включно;

± 0,2 г — для маси бiльше 10 кг до 20 кг включно;

± 0,5 г — для маси бiльше 20 кг до 50 кг включно;

2) срiбла у виглядi сировини, напiвфабрикатiв, виробiв, брухту i вiдходiв:

± 0,1 г — для маси не бiльше 1 кг;

± 1 г — для маси бiльше 1 кг до 10 кг включно;

± 2 г — для маси бiльше 10 кг до 20 кг включно;

± 5 г — для маси бiльше 20 кг до 50 кг включно,

що вiдповiдає метрологiчним характеристикам ваг II-го класу Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 року № 190.

Вироби, матерiали, брухт i вiдходи з масовою часткою дорогоцiнних металiв менше нiж 5 вiдсоткiв зважуються на вагах з похибкою зважування, не бiльшою ± 0,05 вiдсотка маси, яка зважується.

Маса дорогоцiнного камiння (крiм дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння) визначається на вагах II-го класу Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 року № 190, з похибкою зважування не бiльшою 0,01 карата.

Дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння зважується на вагах з похибкою не бiльшою 0,1 грама.

Рiзницi маси дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, виявленi пiд час зважування, вiдображаються в облiкових регiстрах.

IV. Особливостi облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння при виготовленнi ювелiрних та побутових виробiв, а також промислових виробiв iз їх вмiстом

4.1. Суб’єкти, якi виготовляють вироби з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, розробляють з урахуванням складу вхiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї:

схеми руху дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння на окремих виробничих дiльницях та у виробництвi в цiлому;

схеми утворення та руху брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння.

4.2. Облiк дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння i виробiв з них у виробництвi органiзовується i ведеться за стадiями технологiчного процесу виготовлення, видами робiт з урахуванням особливостей технологiї їх застосування та видiв вiдходiв i втрат, що утворюються.

Органiзацiя облiку повинна забезпечити можливiсть виявлення вiдхилень фактичних витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння вiд встановлених норм витрат щодо всiх складових.

4.3. Списання витрат дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що знаходяться у виробництвi, здiйснюється пiд час їхнього фактичного використання на окремих операцiях технологiчного процесу, якщо внаслiдок такої операцiї вони стають складовою частиною деталi, вузла, iнструмента, виробу тощо i масу їх неможливо визначити безпосередньо зважуванням.

Не списуються витрати дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, якi на стадiях технологiчної обробки змiнюють лише свою форму, масу яких можливо визначити зважуванням. Вони продовжують враховуватись за своїми новими реквiзитами.

Списання на витрати дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння на ремонтнi потреби, науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi i лабораторнi роботи оформляється актами, якi складаються комiсiєю у складi не менше трьох осiб, призначеною керiвником суб’єкта.

Списання на витрати дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння за встановленими нормами без визначення фактичних витрат, якi б пiдтверджувались документами (актами зважування, результатами аналiзiв, вимiрами об’ємiв, вимiрами товщини покриття тощо) не дозволяється.

V. Особливостi облiку брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв

5.1. Для забезпечення контролю повноти збирання брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв суб’єкти внутрiшнiми документами передбачають:

умови збирання брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв за кожною матерiально вiдповiдальною особою;

умови збирання та зберiгання брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв в цiлому по суб’єкту;

термiни вилучення вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв з мiсць їх накопичення та термiни їх переробки у разi використання на виробництвi дорогоцiнних металiв у сировинi або матерiалiв iз їх вмiстом.

5.2. Брухт та вiдходи iз вмiстом дорогоцiнних металiв, якi утворюються в процесi виробництва i використання дорогоцiнних металiв, облiковуються суб’єктами за назвою дорогоцiнних металiв, назвою вiдходiв, масою нетто, масою кожного дорогоцiнного металу в чистотi, а також у вартiсному виразi. Брухт ювелiрних виробiв, крiм того, облiковується за кiлькiстю виробiв.

5.3. Вмiст дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах може визначатись здавальником за паспортами, формулярами, етикетками або iншими документами.

Результати демонтажу обладнання та устаткування i вмiст дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах повиннi бути оформленi вiдповiдними актами комiсiї суб’єкта.

5.4. Брухт та вiдходи iз вмiстом дорогоцiнних металiв передаються до переробних пiдприємств на пiдставi договорiв купiвлi-продажу (реалiзацiї) або на умовах давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовiй формi (далi — договiр). У договорi, зокрема, може бути передбачено:

порядок та мiсце пiдготовки брухту та вiдходiв до вiдбирання проб;

порядок та мiсце вiдбору проб;

порядок та мiсце проведення аналiзiв;

порядок узгодження масової частки дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах;

можливiсть повернення власнику брухту та вiдходiв у разi неузгодження вмiсту дорогоцiнних металiв;

термiни надання паспорта на переданi брухт та вiдходи;

порядок та термiни розрахункiв;

вартiсть переробки брухту та вiдходiв.

У разi коли вартiсть проведення аналiзiв вхiдного контролю та вилучення дорогоцiнних металiв бiльша, нiж вартiсть дорогоцiнних металiв (в перерахунку на чистий метал) у переданих брухтi та вiдходах, за письмовим узгодженням сторiн договору, операцiя приймання-передавання брухту та вiдходiв може виконуватись без проведення аналiзiв вхiдного контролю, лише на пiдставi супровiдних паспортних та облiкових даних власника брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв.

5.5. Брухт та вiдходи, що мiстять дорогоцiннi метали i пiдготовленi до передавання, пiдлягають випробуванню для визначення масової частки дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах для забезпечення облiку дорогоцiнних металiв.

5.6. Вiдходи та брухт, що мiстять дорогоцiннi метали, пакують у тару, яка забезпечує збереження дорогоцiнних металiв при транспортуваннi (у тому числi вiд потрапляння вологи). Пакування здiйснюється окремо за видами брухту та вiдходiв (шлак, шлам, стружка, висiчка, акумулятори тощо). Не допускається змiшування брухту та вiдходiв, якi мають рiзний вмiст дорогоцiнних металiв.

5.7. У тару вкладається опис брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв, що вiдправляються, в якому повиннi бути зазначенi:

вiдправник;

мiсцезнаходження / мiсце проживання вiдправника;

назва вiдходiв та брухту;

кiлькiсть мiсць;

маса брутто;

маса нетто;

масова частка дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах за результатами аналiзiв (за наявностi у вiдправника атестованої (акредитованої) лабораторiї) або за паспортними чи облiковими даними.

5.8. Операцiю приймання-передавання брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв пiд час передавання виконує комiсiя, призначена керiвником одержувача.

5.9. Матерiально вiдповiдальна особа i члени комiсiї приймають брухт та вiдходи iз вмiстом дорогоцiнних металiв, зважують i звiряють фактичну наявнiсть брухту та вiдходiв, що мiстять дорогоцiннi метали, та їхнiй якiсний склад за кожним видом брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв з даними, зазначеними у супровiдних документах (описI) вiдправника.

5.10. У разi розбiжностей мiж фактичними даними, визначеними при прийманнi брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв, i даними, зазначеними в описi брухту та вiдходiв вiдправника, або у разi вiдсутностi супровiдних документiв остаточним результатом приймання є маса нетто i якiсть брухту та вiдходiв, виявленi комiсiєю.

Вiдправник має право направити для участi в роботi комiсiї свого представника. Зазначене може бути обумовлене у договорi.

Про фактичнi результати приймання брухту та вiдходiв з вмiстом дорогоцiнних металiв складається вiдповiдний акт приймання-передавання на вiдповiдальне зберiгання.

5.11. Акт приймання-передавання на вiдповiдальне зберiгання складається не менше нiж у двох примiрниках.

Перший примiрник акта залишається в одержувача, другий примiрник надсилається вiдправнику.

5.12. Порядок та способи пiдготовки брухту та вiдходiв (деталей, вузлiв, блокiв, виробiв, приладiв, матерiалiв тощо), а також порядок та способи вiдбирання середньої проби вiд партiй брухту та вiдходiв рекомендовано затверджувати вiдповiдно до вимог ДСТУ 2897-97 «Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Вiдбiр та пiдготовка проб» та ДСТУ 2829.0-94 «Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Загальнi вимоги до методiв аналiзу» або iнших нормативних документiв, нормативно-правових актiв з питань державного пробiрного контролю.

5.13. Вiдiбранi проби подiляються на основну, яка надсилається до лабораторiї одержувача для проведення аналiзу масової частки дорогоцiнних металiв, i арбiтражну, яка зберiгається в одержувача до узгодження результатiв аналiзiв вмiсту дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах iз вiдправником. Вмiст дорогоцiнних металiв у вiдiбраних пробах повинен бути достатнiм для проведення аналiзiв вмiсту дорогоцiнних металiв вiдповiдно до методик проведення аналiзiв.

За потреби кiлькiсть основних проб може бути збiльшена для вручення їх одержувачу i вiдправнику.

Проби вiдбираються за участю вiдправника та одержувача. Вiдправник має право не бути присутнiм при вiдбираннi проб та проведеннi аналiзiв i вимiрюваннi масової частки дорогоцiнних металiв у брухтi та вiдходах, що зазначається в договорi.

5.14. У разi згоди вiдправника iз результатами аналiзiв, виконаних одержувачем, складається протокол погодження вмiсту дорогоцiнних металiв.

У разi незгоди вiдправника iз результатами аналiзiв, виконаних одержувачем, арбiтражна проба аналiзується в стороннiй (третiй) атестованiй (акредитованiй) вимiрювальнiй лабораторiї. Кiнцевими визнаються результати аналiзiв арбiтражної проби.

Одержувач не може передавати iншим суб’єктам отриманi на вiдповiдальне зберiгання брухт та вiдходи iз вмiстом дорогоцiнних металiв або починати переробку брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв без оформлення протоколу погодження вмiсту дорогоцiнних металiв.

5.15. Результати аналiзiв проб, вiдiбраних вiд брухту та вiдходiв, зазначенi у протоколi погодження вмiсту дорогоцiнних металiв, є пiдставою для оформлення одержувачем паспорта переробки на партiю брухту та вiдходiв iз вмiстом дорогоцiнних металiв. Паспорти переробки пiдписуються керiвником i головним бухгалтером одержувача або їхнiми заступниками i скрiплюються печаткою одержувача (за наявностI).

VI. Особливостi облiку вiдходiв природних алмазiв

6.1. Суб’єкти призначають спецiальних працiвникiв, на яких покладається вiдповiдальнiсть за збирання, облiк, зберiгання та реалiзацiю вiдходiв природних алмазiв.

6.2. Суб’єкти провадять збирання, облiк та зберiгання вiдходiв вiд природних алмазiв як технiчного призначення, якi використовуються для виготовлення однокристальних i багатокристальних iнструментiв, так i вiд природних алмазiв, якi використовуються для виготовлення ювелiрних виробiв (дiамантiв).

6.3. Однокристальнi iнструменти з природних алмазiв при використаннi зношуються неповнiстю, лише до певної нормативної межi стирання (затуплення) алмазного кристала, а потiм вiдправляються на рекуперацiю. Норма зношення огранованих алмазiв в оправi i голок визначається як межа розмiру площини зносу не бiльше 1 мм2 вершини алмазного кристала.

Рекуперацiя однокристального алмазного iнструмента виконується з вийманням кристала з оправи з подальшим перезакрiпленням кристала в оправу пiсля йогоперезаточування або без виймання алмазного кристала з оправи.

У разi виймання зношеного алмазного кристала з оправи з подальшим його перезакрiпленням в оправу пiсля перезаточування у паспортi цього алмазного iнструмента записується нова маса перезаточеного алмазного кристала.

6.4. Багатокристальнi iнструменти з природних алмазiв при використаннi зношуються повнiстю до закiнчення алмазовмiсного шару — до металевого конструкцiйного корпусу (стальної державки, металевого диска, стержня тощо).

6.5. При використаннi однокристальних iнструментiв з природних алмазiв утворюються такi алмазнi вiдходи: осколки алмазiв вiд зруйнованих однокристальних iнструментiв,сколи, алмази, якi випали з оправ iнструментiв, аварiйно-зношенi алмазнi iнструменти.

6.6. При обробленнi сировини природних алмазiв для виготовлення дiамантiв утворюються такi алмазнi вiдходи: осколки алмазiв, сколи, не придатнi для виготовлення дiамантiв, iншi частини кристалiв.

6.7. Для збирання вiдходiв природних алмазiв робочi мiсця обладнуються вiдповiдними пристроями (кожухами, уловлювачами тощо), якi забезпечують збирання алмазних вiдходiв для їхнього збереження.

6.8. Для забезпечення контролю повного збирання алмазних вiдходiв суб’єктами затверджуються термiни вилучення алмазних вiдходiв з пристроїв, в яких цi вiдходи уловлюються i накопичуються.

Результати вилучення алмазних вiдходiв з накопичувальних пристроїв оформляються комiсiєю суб’єкта.

6.9. Не дозволяється знищувати чи викидати вiдходи природних алмазiв.

6.10. Зiбранi вiдходи природних алмазiв облiковуються суб’єктами за назвою вiдходiв, кiлькiстю алмазних кристалiв, маса яких не менша 0,01 карата з зазначенням маси кожного з таких кристалiв, загальною масою вiдходiв природних алмазiв, у яких маса кристала менша нiж 0,01 карата, та у вартiсному виразi.

6.11. Для вiдправлення вiдходи природних алмазiв пакують у тару, яка забезпечує їхнє збереження при транспортуваннi.

У тару вкладається опис вiдходiв, в якому повиннi бути зазначенi:

вiдправник;

мiсцезнаходження / мiсце проживання вiдправника;

кiлькiсть мiсць;

маса брутто i нетто;

назва вiдходiв;

кiлькiсть алмазних кристалiв, маса яких не менша нiж 0,01 карата;

маса кожного алмазного кристала, який не менший нiж 0,01 карата;

загальна маса вiдходiв природних алмазiв, у яких маса кристала менша нiж 0,01 карата.

6.11. Приймання-передавання вiдходiв природних алмазiв при купiвлi-продажу (реалiзацiї) або для надання послуги рекуперацiї на умовах давальницької сировини у покупця чи виконавця послуги виконує комiсiя суб’єкта, призначена керiвником суб’єкта.

6.12. Матерiально вiдповiдальна особа в присутностi членiв комiсiї приймає вiдходи природних алмазiв, зважує i порiвнює фактичну наявнiсть вiдходiв природних алмазiв, їхнiй якiсний та кiлькiсний склад за кожним видом алмазних вiдходiв з даними, зазначеними в описi вiдправника.

6.13. У разi виявлення розбiжностей мiж фактичними даними, визначеними при прийманнi вiдходiв природних алмазiв, i даними, зазначеними у супровiдних документах вiдправника (описI), або у разi вiдсутностi супровiдних документiв остаточним результатом приймання є кiлькiсть алмазних кристалiв, їхня маса i якiсть, загальна маса вiдходiв природних алмазiв, у яких маса кристала менша нiж 0,01 карата, виявленi комiсiєю за участю представника суб’єкта-вiдправника. Про фактичнi результати приймання вiдходiв природних алмазiв комiсiя складає вiдповiдний акт приймання-передавання.

VII. Особливостi облiку дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння у складi основних засобiв

7.1. Дорогоцiннi метали i дорогоцiнне камiння у складi основних засобiв (обладнання, устаткування, iнструментiв, пробiрних голок тощо), якi знаходяться на робочих мiсцях та в мiсцях зберiгання, незалежно вiд ступеня їх зношення враховуються за їх початковою масою, зазначеною в паспортах, формулярах, технiчних умовах або iнших первинних документах на цi вироби.

7.2. Облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що мiстяться в основних засобах, здiйснюється в облiкових регiстрах (картки складського облiку, книги, журнали тощо), якi реєструються бухгалтером (бухгалтерiєю або бухгалтерською службою) суб’єкта та видаються матерiально вiдповiдальним особам пiд пiдпис.

На кожну номенклатурно-облiкову позицiю оформлюється окрема картка або аркуш у книгах облiку iз зазначенням реквiзитiв, якi характеризують основнi засоби, що пiдлягають облiку.

7.3. Данi про вмiст дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння в основних засобах заносяться в облiковi регiстри на пiдставi вiдомостей, зазначених в технiчнiй документацiї (паспортах, формулярах, керiвництвi з експлуатацiї, довiдниках тощо). У разi вiдсутностi таких даних (засоби iноземного виробництва, застарiле обладнання вiтчизняного виробництва тощо) вмiст дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння визначається за iнформацiєю розробникiв, виготовлювачiв або комiсiї суб’єкта на пiдставi аналогiв та розрахункiв.

Про комiсiйне визначення вмiсту дорогоцiнних металiв робиться вiдповiдний запис в облiкових документах.

7.4. В окремих випадках, коли комiсiя суб’єкта не може визначити вмiсту дорогоцiнних металiв через вiдсутнiсть даних про наявнiсть дорогоцiнних металiв або аналогiв, в облiкових документах робиться запис про можливiсть наявностi в основних засобах дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, вмiст яких буде визначено пiсля списання та переробки.

7.5. При проведеннi ремонту основних засобiв необхiдно проводити корегування облiкових даних про вмiст дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, встановлених та вилучених пiд час ремонту, виходячи з їх вмiсту в засобах.

7.6. У разi передавання або реалiзацiї основних засобiв, у тому числi списаних, суб’єкт обов’язково у супровiдних документах зазначає назви, маси дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, а також метод визначення вмiсту дорогоцiнних металiв.

7.7. Списання на витрати дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння у складi основних засобiв здiйснюється на пiдставi акта вибуття або лiквiдацiї у разi їх непридатностi для подальшого використання. В актi вiдображається маса дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, якi належить оприбуткувати як брухт i вiдходи. У разi передчасного списання основних засобiв в актах зазначаються причина та виннi у цьому особи.

http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/system?art_id=426722&cat_id=425675&search_param=%CA%D0%D3&searchDocarch=1&searchPublishing=1